Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy Sochocin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z XVI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 maja 2020 roku.
 4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2019 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sochocin wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta.
 • prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2019 r. oraz informacją o stanie mienia;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2019 rok;
 • zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochocin za 2019 rok;
 • dyskusja;
 • głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2019 rok.
 1. Informacja o przeprowadzonej kontroli dot. segregacji odpadami komunalnymi
  na terenie Gminy Sochocin.
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok;
 • w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin;
 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin;
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sochocin w roku szkolnym 2020/2021;
 • w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
  w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin.
 1. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Sochocin.

 

Ze względu na podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie pandemii koronawirusa zamiast osobistego uczestnictwa w sesji, zachęcamy do oglądania obrad poprzez Internet.

Skip to content